Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Junior Senior
Senior I alt
Monika Mikkelsen VGF 11,750
(v2: 10,600 => 11,175)
9,000 9,400 10,450 40,600
Camilla Stoholm Jensen VGF 10,550
(v2: 9,650 => 10,100)
7,400 7,150 8,950 34,050