Senior Masters
Senior I alt
Helge Vammen VIK 12,950 12,250 12,250 12,650 13,100 13,100 76,300
João Marcus Fuglsig VIK 11,500 12,450 13,250 14,100 ( / 13,000 ) 12,100 10,950 74,350
Conrad Bremer Obling VIK 10,200 10,700 ( / 10,400 ) 7,050 27,950
Mads Freitag VIK 12,400 13,050 ( / 11,800 ) 25,450
Bjarne Hinge VIK 10,200 10,200