W - Senior Gymnaster W - Senior Hold M - Senior Gymnaster M - Senior Hold