M - Senior Gymnaster M - Senior Hold W - Senior Gymnaster W - Senior Hold